Provozní řád hřiště

Obec Kařez
Usnesení č. 4/2009

Provozní řád víceúčelového hřiště „ U sokolovny“ (účinnost od 7. 4. 2009)

Obsah:

 • Čl. I Základní ustanovení
 • Čl. II Provozní doba
 • Čl. III Sportovní zařízení
 • Čl. IV Provoz a údržba sportovního areálu
 • Čl. V Pořádání hromadných akcí
 • Čl. VI Ochrana zdraví návštěvníků
 • Čl. VII Telefonní čísla
 • Čl. VIII Závěrečná ustanovení

Čl. I - Základní ustanovení

Tento provozní řád stanoví základní podmínky provozování následujícího sportovního areálu:

název: Víceúčelové hřiště „U sokolovny“
adresa: Kařez č.p. 100, 338 08 Zbiroh
provozovatel: Obec Kařez , č.p. 28 , 338 08 Zbiroh

(dále jen „sportovní areál“).

Sportovní areál je určen zejména ke sportovnímu vyžití veřejnosti. Dále slouží pro potřebu školských zařízení a také pro tělovýchovné, sportovní a zájmové organizace apod.

Čl. II - Provozní doba

Provozní doba sportovního areálu se stanovuje takto:

  letní sezona
(1.4. – 31.10.)
zimní období
(1.11. – 31.3.):
pondělí – pátek: 8:00 – 20:00 hod. 8:00 – 18:00 hod.
sobota – neděle: 9:00 – 21:00 hod. 9:00 – 18:00 hod.

O případné změně (prodloužení nebo zkrácení) provozní doby v jednotlivých případech rozhoduje správce sportovního areálu.

Čl. III - Sportovní zařízení

Ve sportovním areálu jsou k dispozici následující sportovní zařízení:

 • víceúčelová hřiště (povrch „synthetic grass – NEW GRASS“ )
 • odbíjená s využitím též pro nohejbal a volejbal
 • malá kopaná rozměr 40m x 20m s 1m výběhu na všechny strany
 • tenisový kurt

Čl. IV - Provoz a údržba sportovního areálu

Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídá jeho správce.
Správce sportovního areálu vede provozní deník, do kterého zaznamenává počty hodin zatížení, závady a jím provedenou údržbu.
Údržba hřiště s umělým trávníkem se provádí (dle potřeby) následujícím způsobem:

 • a) denní údržba: Na závěr provozní doby se plocha překartáčuje a odstraní se z ní případné nečistoty.
 • b) měsíční údržba: Na konci každého měsíce se zkontroluje množství písku na ploše, v případě potřeby se provede jeho lokální doplnění a zapracování kartáčem do koberce z umělé trávy. Před tímto krokem je nutné pečlivě odstranit z hrací plochy veškeré i drobné nečistoty (listí, zbytky květů, stromů atd.).
 • c) roční údržba: Na závěr sezóny se provede dokonalá údržba povrchu z hlediska odstranění všech nečistot (podzimní listí atd.). Před zimou a po zimě se doplní plochy novým křemičitým pískem spolu s jeho zapracováním.
 • d) jedenkrát za 4 roky je nutné provést buď celkovou výměnu vsypaného křemičitého písku nebo jeho úplné a důkladné vyčištění.

Čl. V - Pořádání hromadných akcí

 • Hromadnou akcí se rozumí soutěž mezi nejméně dvěma sportovními družstvy (např. zápas v kopané apod.).
 • V případech, kdy ve sportovním areálu pořádá hromadné akce jiný subjekt, než Obec Kařez, je tento subjekt (dále jen „pořadatel“) povinen zajistit pořadatelskou službu a to na své náklady.
 • Je-li na hromadnou akci vybíráno pořadatelem vstupné, zajišťuje si jeho výběr pořadatel a to na své náklady a na svoji zodpovědnost.

Čl. VI  - Ochrana zdraví návštěvníků

 • K seznámení návštěvníků s provozem sportovního areálu je tento řád v provozní době k dispozici u správce areálu.
 • U správce areálu je uložena vybavená lékárnička první pomoci, určená k ošetření drobných zranění návštěvníků sportovního areálu.

Čl. VII - Telefonní čísla

Správce sportovního areálu 721 904 551
Lékařská první pomoc 155
Hasiči 150
Policie ČR

158
371 794 200 odd. Zbiroh

Obecní úřad Kařez 371 794 452

Čl. VIII - Závěrečná ustanovení

 • Provozní řád byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 4/09 ze dne 6.4. 2009.
 • Provozní řád nabývá účinnosti dnem 7.4. 2009

V Kařeze 7.4.2009 Václav Krofta  - starosta


Stránka převzata z oficiálních stránek obce Kařez [http://karez.rokycansko.cz/deska_soubory/151.doc].