Provozní řád sokolovny

Obecní úřad Kařez
Kařez č.p.28
338 08 p. Zbiroh

PROVOZNÍ ŘÁD OBECNÍ SOKOLOVNY

Článek 1

I. Základní ustanovení
Obecní sokolovna č.p. 100 na stavební parcele č. 250 s venkovním sportovištěm na parcele č. 82/13 a komunikací na parcele č. 83/2 ( dále jen Obecní sokolovna ) je majetkem obce Kařez, je provozována Obecním úřadem Kařez ve prospěch a v zájmu občanů pro jejich sportovní, kulturní a společenské vyžití .

II.
Obecní úřad Kařez zajišťuje organizačně , finančně a materiálově řádný , bezpečný a hospodárný provoz Obecní sokolovny .

Článek 2

I.Správce areálu Obecní sokolovny
Pro náležitou správu majetku má Obecní úřad Kařez zřízenou funkci správce areálů Obecní sokolovny. Správce je přímo podřízen starostovi obce .

II.Odpovědnost
Správce zodpovídá za výkon dozoru při činnostech v  Obecní sokolovně, provádí drobnou údržbu na zařízení areálu a pečuje o vzhled a pořádek, kontroluje řádný chod vytápění objektu, kontroluje stav elektrických zařízení a spotřebičů, stav rozvodů vody, plynu a ostatních zařízení, včetně osvětlení. Pro tento účel vede knihu závad. Zodpovídá za včasné nahlášení Obecnímu úřadu nutnosti provedení revizí a kontrol na zařízeních Obecní sokolovny. Zodpovídá za dohled nad dodržováním protipožárních a bezpečnostních předpisů. Organizuje a dohlíží na provádění úklidu po činnostech v Obecní sokolovně. Kontroluje dodržování termínů a časů při využití areálu. Rozpis akcí přebírá správce od osoby, pověřené obecním úřadem zajištěním organizace využití Obecní sokolovny. Správce odpovídá za výběr poplatků stanovených ceníkem pronájmů v případech, kdy tyto nebyly uhrazeny přímo na obecním úřadě nebo v termínech mimo provozní dobu úřadu. Správce vybrané prostředky týdně vyúčtuje s účetní obecního úřadu.

Článek 3

I.Uživatelé
Uživatelé Obecní sokolovny mohou být občané obce Kařez, kteří jsou organizováni v některém spolku, jednotě, oddílu nebo sdružení. Dále občané obce Kařez , kteří nejsou organizováni a dále občané jiných obcí a měst, kteří jsou organizováni v některém spolku, jednotě, oddílu nebo sdružení a dále občané jiných obcí a měst, kteří nejsou nikde organizováni. U organizovaných složek sjednává termíny a vyrovnává poplatky vždy osoba oprávněná jednat za složku. U občanské neorganizované veřejnosti si sjednává termíny a poplatky hradí občan.

II.Termíny pro užívání Obecní sokolovny
Způsob užívání Obecní sokolovny je dělen na
termíny dlouhodobé - celoroční, sjednávané z pravidla jednou ročně pro spolky, sdružení, atd.
termíny krátkodobé - pro jednorázové akce na den či hodiny-koncerty, zápas, turnaj, ples,atd.

III. Lhůty pro sjednání termínů
Dlouhodobé termíny se sjednávají v měsíci říjnu kalendářního roku, dohodou všech spolků, sdružení, oddílů a jednot, které mají zájem využívat Obecní sokolovnu.
Krátkodobé termíny jsou sjednávány

  • při celodenním využití - ( turnaj, ples, soutěž, atd.) je doporučeno sjednat alespoň měsíc před požadovaným termínem
  • při využití v  rozsahu hodin, dva dny předem v neobsazených hodinách konkrétního dne
  • majitel objektu si vyhrazuje právo na změny určených termínů

IV. Povinnosti osoby oprávněné, občana
Osoba, která je oprávněna jednat za složku mající zájem o využití Obecní sokolovny nebo občan, který sjednal termín využití, je povinna zkontrolovat před zahájení své činnosti v prostorách Obecní sokolovny zda je zachován pořádek a tento také po skončení svých aktivit předá následujícímu, případně správci areálu. Při opakovaném porušení pravidel zachování pořádku nebude dotyčnému nebo složce umožněno další užívání .
Dále je povinna neprodleně správci areálu ohlásit případnou způsobenou škodu nebo zjištění o způsobené škodě a požadovat její zápis do knihy závad. Je povinna zajistit že veškeré zařízení a majetek bude užíván jen a pouze k účelům k němuž je určen .Je povinna dodržovat a zajistit dodržování všech bezpečnostních, protipožárních a hygienických pravidel.
Při provozování aktivit v areálu Obecní sokolovny je každý účastník povinen používat jen takovou obuv, která nepoškozuje a neznečišťuje povrh daného sportoviště.
Je přísně zakázáno na palubovce v sálu sokolovny a taktéž na tenisovém kurtu použít obuv se špunty, kolíky či jinými výčnělky, které by poškozovaly daný povrh. V případě že toto bude zjištěno, bude dotyčný vyloučen z dalšího užívání a případné náklady na opravu mu budou dány k náhradě. Při využití Obecní sokolovny k celodenním akcím je osoba oprávněná, případně občan, povinna zajistit pořadatelskou službu a protipožární dozor dle ustanovení zákona pro veřejné produkce.

V. Je zakázáno

  • V prostorách Obecní sokolovny manipulovat s otevřeným ohněm
  • Zasahovat do elektrických zařízení a rozvodů
  • Manipulovat s prostředky protipožární ochrany bez požárního nebezpečí.
  • Zasahovat do teplotních regulací v jednotlivých částech objektu nebo jinak manipulovat s topnou soustavou
  • Odnášet bez souhlasu správce předměty a zařízení
  • Poškozovat nebo úpravami znehodnocovat stávající zařízení

Článek 4

I.Cenová ustanovení
Užívání Obecní sokolovny je zpoplatněno dle ceníku, který svým usnesením schvaluje zastupitelstvo obce Kařez . Tento ceník vychází z kalkulace ceny provozních nákladů Obecní sokolovny. Majitel si vyhrazuje právo tento ceník změnit, pokud nastanou skutečnosti, jenž povedou k zásadnímu růstu cen energií v provozních nákladech .

Článek 5

I. Závěrečná ustanovení
Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstva obce Kařez, č. usnesení 4/09 ze dne 6.4.2009.

V Kařeze 7.4.2009 Václav Krofta
starosta


Stránka převzata z oficiálních stránek obce Kařez [http://karez.rokycansko.cz/deska_soubory/152.doc]